Khi nói về tia γ, phát biểu nào...

Câu hỏi: Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia γ không phải là sóng điện từ

B. Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X

C. Tia γ không mang điện

D. Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X