Tiền thân của Mặt trận Dân chủ Đôn...

Câu hỏi: Tiền thân của Mặt trận Dân chủ Đông Dương thành lập vào tháng 3-1938 là

A. Mặt trận phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận Đồng minh.

C. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.