Thực hiện giao thoa với khe Young, khoảng cá...

Câu hỏi: Thực hiện giao thoa với khe Young, khoảng cách giữa hai khe bằng 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Hai khe được rọi đồng thời bằng các bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt  là λ1=0,48μmλ2=0,64μm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân sáng trung tâm và vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm?

A. 5,12mm

B. 2,36mm

C. 2,56mm

D. 1,92mm