Tín phong bán cầu Bắc hoạt động mạ...

Câu hỏi: Tín phong bán cầu Bắc hoạt động mạnh vào thời kì

A. gió mùa đông hoạt động mạnh.

B. gió mùa hạ hoạt động mạnh. 

C. giữa và cuối mùa hạ.

D. chuyển tiếp giữa hai mùa gió.