Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành...

Câu hỏi: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta hiện 

A. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới 

B. Mở rộng đầu tư ra nước ngoài. 

C. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

D. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước