Sau Chiến tranh thế giới thứ hai,...

Câu hỏi: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, để thực hiện mưu đồ làm bá chủ thế giới, trước hết Mĩ lo ngại đến vấn đề gì?

A. Ảnh hưởng của Liên Xô và thắng lợi của cuộc cách mạng các nước Đông Âu.

B. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

C. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba.

D. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh.