Vai trò của quần chúng nhân dân tr...

Câu hỏi: Vai trò của quần chúng nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là gì?

A. Tham gia ủng hộ Chính phủ giải quyết nạn đói.

B. ủng hộ nền tài chính của Chính phủ.

C. Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

D. Tham gia xóa nạn mù chữ.