Hiệp định Sơ bộ mà Chính phủ Việt...

Câu hỏi: Hiệp định Sơ bộ mà Chính phủ Việt Nam kí với Chính phủ Pháp diễn ra trong điều kiện

A. Việt Nam đang thực hiện sách lược nhân nhượng Trung Hoa Dân quốc.

B. Việt Nam đang tập trung lực lượng đánh Trung Hoa Dân quốc ở miền Bắc.

C. Việt Nam đang tổ chức lại quân đội để chuẩn bị đánh Pháp.

D. Việt Nam đang đánh cả Trung Hoa Dân quốc và Pháp.