Khi lên men m kg ngô chứa 65% tinh bột với h...

Câu hỏi: Khi lên men m kg ngô chứa 65% tinh bột với hiệu suất toàn quá trình là 80% thì thu được 5 lít ancol etylic 200 (ancol etylic chiếm 20% thể tích dung dịch) và V m3 khí COở đktc. Cho khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất bằng 0,8 gam/ml. Giá trị của m và V lần lượt là

A. 2,7 và 0,39.                      

B. 2,8 và 0,39.

C. 28 và 0,39.

D. 2,7 và 0,41.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!