Sắc tố nào sau đây tham gia trực t...

Câu hỏi: Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm của quá trình quang hợp ở cây xanh?

A. Carotenoit

B. Diệp lục a

C. Diệp lục b

D. Diệp lục a, b và carotenoit