Để bảo vệ tài nguyên đất nông nghi...

Câu hỏi: Để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở các đồng bằng của nước ta cần

A. thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc

B. chống suy thoái và ô nhiễm đất. 

C. ngăn chặn nạn du canh, du cư.

D. áp dụng biện pháp nông - lâm kết hợp.