Từ Cộng đồng kinh tế châu Âu (1957...

Câu hỏi: Từ Cộng đồng kinh tế châu Âu (1957) đến năm 1969 trở thành

A. Cộng đồng châu Âu.    

B. Liên minh châu Âu.

C. Cộng đồng than - thép châu Âu.       

D. Khối thị trường chung châu Âu.