Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông...

Câu hỏi: Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C. Có CA = a,CB = b cạnh SA = h vuông góc với đáy. Gọi D là trung điểm của cạnh AB. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD là?

A. aha2+h2.

B. bhb2+4h2.

C. ahb2+4h2.

D. ahb2+2h2.