Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình tha...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân với cạnh đáy AD và BC. AD = 2a,AB = BC = CD = a, BAD=60o. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SD tao với mặt phẳng (ABCD) góc 45o. Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABCD ?

A. V=a336.

B. V=a332.

C. V=3a332.

D. V=a33.