Có mấy đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật...

Câu hỏi: Có mấy đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5