Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần 8...

Câu hỏi: Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (5-1941), Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận

A. Mặt trận Liên Việt.

B. Mặt trận Đồng minh

C. Mặt trận Việt Minh.

D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Duơng.