Điểm khác nhau về mục tiêu, nhiệm vụ giữa ph...

Câu hỏi: Điểm khác nhau về mục tiêu, nhiệm vụ giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, chấu Phi ở khu vực Mĩ Latinh là

A. Chống lại đế quốc, thực dân và tay sai.

B. Chống lại các thế lực thân Mĩ.

C. Chống lại bọn tay sai cho đế quốc, thực dân.

D. Chống lại bọn đế quốc, thực dân.