Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại tro...

Câu hỏi: Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam, đó là ý nghĩa lịch sử của sự kiện nào?

A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.

B. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.

C. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.