Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm:...

Câu hỏi: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm: một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 50 Ω và tụ điện có dung kháng 100 Ω. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u=2202cos100πt (V). Cho R tăng từ 503 Ω thì công suất trong mạch sẽ

A. Tăng đến một giá trị cực đại sau đó giảm

B. Giảm đến một giá trị nào đó rồi tăng lên

C. Tăng lên

D. 1. giảm dần