Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều...

Câu hỏi: Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i= I0cos (ωt+φ) (A). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là:

A. I=Io/2

B. I=Io

C. I=I02

D. I=I02