Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 đã chu...

Câu hỏi: Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 đã chuyển cách mạng miền Nam từ cuộc tiến công chiến lược sang Tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam?  

A. Chiến thắng Phước Long.  

B. Chiến thắng Tây Nguyên.  

C. Chiến thắng ở Huế - Đà nẵng.  

D. Chiến thắng Quảng Trị.