Yếu tố tác động đến mức độ giành đ...

Câu hỏi: Yếu tố tác động đến mức độ giành độc lập của các quốc gia Đông Nam Á vào năm 1945 là

A. Giai cấp tư sản chưa trở thành lực lượng chính trị độc lập.

B. Sự chuẩn bị lực lượng của các nước không giống nhau.

C. Điều kiện khách quan ở mỗi nước không giống nhau

D. Giai cấp vô sản ở một số nước chưa có chính Đảng riêng