Điều nào sau đây không

Câu hỏi: Điều nào sau đây không đúng với đặc điểm của tuyến đường giao thông đường bộ ở nước ta

A. đáp ứng được rất nhiều yêu cầu của vận chuyển và phân bố rộng rãi khắp các vùng

B. thích nghi với mọi dạng địa hình và có thể kết hợp được với các loại giao thông khác

C. có thế mạnh trong vận tải ở cự li ngắn và trung bình

D. chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu vận chuyển và luân chuyển