“Không! Chúng ta thà hi sinh t...

Câu hỏi: Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”. Đoạn trích này được trích trong 

A. Chỉ thị “toàn dân kháng chiến” của ban thường vụ Trung ương Đảng

B. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng bí thư Trường Trinh

C. “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

D. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch Hồ Chí Minh