Những vùng bất ổn của Trái Đất...

Câu hỏi: Những vùng bất ổn của Trái Đất thường nằm ở

A. Trên lục địa

B. Giữa các đại dương

C. Các vùng gần cực

D. Vùng tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo