Điểm nào sau đây không đúng...

Câu hỏi: Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn ở nước ta?

A. Phân bố ở ven biển 

B. Giàu tài nguyên động vật 

C. Cho năng suất sinh vật cao 

D. Có nhiều cây gỗ quý