Con đường đi tìm chân lý của Nguyễn Ái Quốc...

Câu hỏi: Con đường đi tìm chân lý của Nguyễn Ái Quốc khác các với con đường cứu nước của lớp người đi trước là

A. đi sang châu Phi tìm đường cứu nước

B. ra đi tìm đường cứu nước bằng hai bàn tay trắng

C. đi sang phương Tây tìm đường cứu nước

D. đi sang các nước châu Á tìm đường cứu nước