Ở thực vật, nước và muối khoáng vận chuyển t...

Câu hỏi: Ở thực vật, nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ

A. mạch gỗ.

B. mạch rây.

C. tế bào kèm.

D. đai Caspari.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề kiểm tra Sinh 6 Chương 3 (có đáp án - Đề số 1) !!