Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến ch...

Câu hỏi: Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) được Đảng tiếp tục vận dụng trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)?

A. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế

B. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và dân vận

C. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của dư luận quốc tế

D. Tăng cường đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa anh em