Nguồn lực nào sau đây tạo thuận lợ...

Câu hỏi: Nguồn lực nào sau đây tạo thuận lợi hay khó khăn trong việc giao lưu giữa các vùng trong một nước?

A. Khoa học

B. Lao động

C. Đất đai, biển

D. Vị trí địa lí