Cho phép lai (P) ở một loài động v...

Câu hỏi: Cho phép lai (P) ở một loài động vật: ♀ABabDdXEXe × ♂ AbaBDdXEY, thu được F1. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến, con đực không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với F1?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4