Ở một loài thú, sắc tố vàng của lô...

Câu hỏi: Ở một loài thú, sắc tố vàng của lông được tạo thành theo con đường chuyển hóa dưới đây. Biết rằng các gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau, alen lặn a và b quy định các enzim không có hoạt tính

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4