Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thàn...

Câu hỏi: Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành

A. NH3, CO2, H2O.

B. NH3 và H2O.

C. H2O và CO2.

D. Amoniac và cabonic.