Thất bại trong chiến lược chiến tranh nào đã...

Câu hỏi: Thất bại trong chiến lược chiến tranh nào đã buộc Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Hội nghị Pari?

A. Chiến tranh đặc biệt.

B. Chiến tranh cục bộ.

C. Viêt Nam hóa chiến tranh.

D. Chiến tranh đơn phương.