Tác dụng to lớn nhất mà chiến thắng của lực...

Câu hỏi: Tác dụng to lớn nhất mà chiến thắng của lực lượng Đồng minh trong cuộc đấu tranh chống phát xít đã đem lại cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân ta là

A. cổ vũ tinh thần.

B. tạo thế chủ động.

C. tạo niềm tin.

D. tạo thời cơ.