Điểm cơ bản quyết định đến sự khác biệt của...

Câu hỏi: Điểm cơ bản quyết định đến sự khác biệt của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga với cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. mục tiêu đấu tranh

B. hình thức đấu tranh

C. lãnh đạo cách mạng

D. lực lượng tham gia