Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận...

Câu hỏi: Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định không đúng khi nói về tiến hoá nhỏ?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tiến hóa - Sinh học 12 cực hay có lời giải !!