Sau khi bị thất bại trong cuộc chi...

Câu hỏi: Sau khi bị thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam (1975), Mĩ vẫn tiếp tục

A. triển khai “Chiến lược toàn cầu” và theo đuổi "Chiến tranh lạnh".

B. tăng cường thành lập các khu phi quân sự ở các nước

C. chính thức tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh".

D. thực hiện chính sách “Cam kết và mở rộng”.