Nhìn chung chính sách đối ngoại củ...

Câu hỏi: Nhìn chung chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000 là

A. thực hiện Chiến tranh lạnh.                 

B. luôn tranh chấp quốc tế.

C. luôn chạy đua vũ trang.                      

D. thực hiện Chiến lược toàn cầu.