Trong quang phổ vạch của Hidro: Khi ê lectro...

Câu hỏi: Trong quang phổ vạch của Hidro: Khi ê lectron từ quỹ đạo N chuyển về L thì phát ra phô tôn có bước sóng λ1, khi electron từ quỹ đạo L chuyển về quỹ đạo K thì phát ra phô tôn có bước sóng λ2. Khi ê lectron từ quỹ đạo N chuyển về quỹ đạo K thì phát ra phô tôn có bước sóng là

A. λ = λ1λ2λ1 +λ2

B. λ = λ1λ2λ2 -λ1

C. λ= λ2- λ1

D. λ=λ2+λ1