Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa án...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Trên màn giao thoa trong khoảng giữa hai vân sáng cách nhau 3,0mm có 11 vân sáng khác. Điểm M trên màn giao thoa cách vân sáng trung tâm 0,75mm là vị trí

A. vân tối thứ 5 (tính từ vân trung tâm)

B. vân sáng bậc 2

C. vân sáng bậc 3

D. vân tối thứ 4 ( tính từ vân trung tâm)