Các đại biểu đều nhất trí tán thàn...

Câu hỏi: Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam,... đó là quyết định của

A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (15-8-1945).

B. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16-8-1945).

C. Đại hội Đảng lần thứ I ở Ma Cao (Trung Quốc) năm 1935.

D. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (4-1945).