Người sản xuất chính trong các lãnh địa phon...

Câu hỏi: Người sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến là

A. Nô lệ 

B. Lãnh chúa 

C. Nông nô 

D. Nông dân công xã