Cho một tụ điện phẳng có hai bản cực rộng cá...

Câu hỏi: Cho một tụ điện phẳng có hai bản cực rộng cách nhau d = 1 cm. Giới hạn quang điện của bản âm K là λ0 . Cho UAK = 4,55 V. Chiếu vào bản K một tia sáng đơn sắc có λ = λ0/2 các quang êlectron rơi lên bề mặt bản dương A trong một mặt tròn bán kính R = 1 cm. Bước sóng λ0 có giá giá trị là

A. 1,092 µm

B. 2,345 µm

C. 3,022 µm

D. 3,05 µm