Trong giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng biết...

Câu hỏi: Trong giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng biết hai khe cách nhau 0,7mm và có cùng khoảng cách đến màn quan sát là 2,1m. Chiếu sáng hai khe bởi ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng λ1=0,42μmλ2. Người ta thấy khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nhất là 5,04mm. Bước sóng λ2 bằng:

A.

B.

C.

D.