Trong số các hình chữ nhật có cùng...

Câu hỏi: Trong số các hình chữ nhật có cùng chu vi 16 cm, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng?

A. 64cm2 

B. 4cm2

C. 16cm2

D. 8cm2