Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, với ánh...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, với ánh sáng trắng (), hai khe cách nhau 0,8 mm . Khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là 2m. Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 3mm có những vân sáng của bức xạ:

A.

B.

C.

D.