Trong thí nghiệm Y-âng, các khe được chiếu s...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y-âng, các khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ đến .Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc 2 quan sát được trên màn là

A. 1,52mm

B. 3,04mm

C. 4,56mm

D. 6,08mm