Cho 6,03 gam hỗn hợp saccarozơ và glucozơ tá...

Câu hỏi: Cho 6,03 gam hỗn hợp saccarozơ và glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,08 gam Ag. Số mol saccarozơ và glucozơ trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,01 và 0,02

B. 0,015 và 0,015 

C. 0,01 và 0,01

D. 0,015 và 0,005

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!