Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển san...

Câu hỏi: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Glyxin.

B. Metyl amin.

C. Anilin

D. Glucozơ.